ADCE ADVIES

ALWAYS FINDING THE RIGHT PEOPLE

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

d.d. 01-12-2018 ADCE-ADVIES

1.1. Waar hierna van “Leverancier” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan ADCE ADVIES als aanbieder, verkoper, (onder)aannemer, uitvoerder of in welke hoedanigheid ook. Waar hierna van “CLIENT” wordt gesproken,wordt hieronder verstaan de opdrachtgever en in het algemeen de wederpartij van adce advies.

1.2. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van adce advies, waarbij adce advies zich verbindt zaken en/of diensten te leveren. Tussen verkoper en koper staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn.Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van client zijn niet van toepassing en worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door adce advies worden aanvaard.

1.3. Handelstermen, gebruikt in offertes, orderbevestigingen of anderszins, dienen te worden uitgelegd overeenkomstig:

de Internationale Regelen voor de Uitleg van Handelstermen, vervaardigd door de Internationale Kamer van Koophandel (Incoterms 2000) zoals deze van kracht zijn ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
Overeenkomst

2.1. Offertes, prijswijzers en overige mededelingen van adce advies zijn vrijblijvend. Mondelinge toezeggingen en afspraken met medewerkers van adce advies bindenadce advies niet dan nadat en voor zover zij door hen uitdrukkelijk zijn bevestigd.

2.2. Bij verschil tussen de opdracht van client en de bevestiging van adce advies  is uitsluitend adce advies bevestiging verbindend.

2.3. Alle aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken op de overeenkomst gelden alleen indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. adce advies is bevoegd, indien naar zijn redelijk oordeel de financiële toestand van client daartoe aanleiding geeft,

vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2.5. Indien tengevolge van een toestand van overmacht nakoming van de leveringsverplichting van adce advies redelijker wijs niet van adce advies kan worden verlangd, is deze gerechtigd de levering op te schorten. Onder overmacht van adce advies is begrepen iedere tekortkoming die zijn oorzaak vindt in omstandigheden die buiten de macht van verkoper liggen zoals maar daartoe niet beperkt :

  1. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
  2. vertraagde of te late levering door contactors van adce advies of een van dezen of door derde(n);
  3. vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar het bedrijf van adce advies of van adce advies naar koper wordt bemoeilijkt of belemmerd;

2.6. De diensten worden verkocht en geleverd met inachtneming van de

2.8. Annulering door client van een gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke instemming van adce advies. Indien adce advies akkoord gaat met de annulering, is client aan verkoper een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 25% van het geen client bij uitvoering van de overeenkomst aan adce advies zou moeten hebben voldoen, onverminderd het recht van adce advies op volledige vergoeding van kosten en schade.

2.9. Voor orders beneden een door verkoper nader vast te stellen factuurbedrag behoudt adce advies zich voor orderbehandelingskosten in rekening te brengen volgens de op tijdstip van levering geldende tarieven.

Levertijd

3.1. De overeengekomen levertijden zijn steeds benaderend en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals het niet leveren van diensten door adce advies ingehuurde dere partijen zoals adviseurs en aan de onderneming aanverwante bedrijven.

3.2. Indien aflevering niet op het overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, is Adce advies gerechtigd tot deelleveringen en tot een redelijke naleveringstermijn.

3.3. Overschrijding van de levertijd geeft client geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding, tenzij client opzet of bewuste roekeloosheid van adce advies bewijst en behoudens het bepaalde in art. 8.2.

Klachten en Aansprakelijkheid

4.1.client dient het geleverde na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene

 Eventuele klachten moeten schriftelijk bij adce advies worden ingediend binnen tien werkdagen na leveringsdatum

- Na het verstrijken van voren bedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door client aanvaard. De client dient de mankerende zaken ter beschikking van adce advies te houden. Door het indienen van een klacht wordt de betalingsverplichting van koper ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

4.2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door adce advies te leveren zaken moeten uitdrukkelijk zijn overeengekomen. -

4.3. a) Behoudens het hierna onder b. bepaalde is adce advies, noch medewerker(s) van adce advies, noch door Adce advies ingeschakelde derden, ooit, uit welke hoofde dan ook, aansprakelijk voor enige schade aan de client of enige derde met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik

daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.

  1. b) De aansprakelijkheid van adce advies in geval van een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot herziening dan wel tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag- zulks ter keuze van adce advies.

4.4. In geen geval is er sprake van een tekortkoming van adce advies, indien:

  1. en zolang de client jegens verkoper in verzuim is ;
  2. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld,dan wel onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;.

4.5. De door adce advies geleverde diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 2 garandeert adce advies echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor client het wenst te bewerken, verwerken doen gebruiken of gebruikt.

4.6. Indien deze overeenkomst zaken betreft die adce advies van derden betrekt of betrokken heeft, is adce advies verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor adce advies leverancier of door verkoper ingeschakelde derde(n) jegens verkoper verantwoordelijk en/of aansprakelijk is.

4.7. client vrijwaart adce advies tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart koper de verkoper tegen

alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door de verkoper verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van adce advies.

Prijs en Betaling

6.1. De door verkoper opgegeven prijzen zijn ongeacht of deze mondeling, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works” (Incoterms 2000).

Indien na de datum van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden – is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

6.2. Elke betaling moet geschieden binnen dertig dagen na levering, netto contant en zonder dat client recht heeft op enige niet uitdrukkelijk overeengekomen korting of verrekening. Afwijkende betalingsregelingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen. Het recht van koper om zijn eventuele vorderingen op verkoper te verrekenen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

6.3. De in lid 2 van dit artikel bepaalde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is koper direct in verzuim, derhalve zonder dat een ingebrekestelling nodig is. In het geval dat verkoper van oordeel is dat koper in een slechte financiële situatie verkeert dan wel dat het faillissement of surséance van betaling van koper is aangevraagd dan wel uitgesproken, is koper direct in verzuim en zijn alle vorderingen op koper onmiddellijk opeisbaar.

6.4. Vanaf het moment van verzuim zoals bepaald in lid 3 van dit artikel is koper de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Indien verkoper in verband met niet-tijdige betaling (buiten)gerechtelijke maatregelen dient te nemen, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper, welke tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van150 bedragen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding.

6.5. adce advies is gerechtigd om - ongeacht afwijkende voorschriften of betalingen - alle betalingen in een door verkoper te kiezen volgorde te doen strekken in mindering op hetgeen client uit hoofde van leveringen, rente en/of kosten aan verkoper verschuldigd is.

6.6. Verkoper is gerechtigd de levering van zaken op te schorten indien en zolang client niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens adce advies.

Eigendomsvoorbehoud

7.1. Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van verkoper tot aan het moment waarop client aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij verkoper zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten met inbegrip van kosten

wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is koper gehouden de door verkoper geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als verkopers eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden alsmede niet tot be- of verwerking van de zaken over te gaan.

7.2. Indien koper enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens verkoper niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat koper voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden. De kosten hiervan zullen ten laste van koper worden gebracht.

7.3. Koper is, zolang bovenstaande vorderingen niet zijn voldaan, niet gerechtigd de betreffende zaken te vervreemden dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen.

7.4. Verkoper verschaft aan koper op het moment dat koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper zoals vermeld in lid 1 van dit artikel heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op eerste verzoek aan verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Ontbinding

8.1. Verkoper is gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, en zonder tot enige vergoeding van welke schade dan ook gehouden te zijn, per aangetekende brief te ontbinden,

indien:

a.client weigert op eerste verzoek in de omstandigheden bedoeld als in artikel 2 lid 4. vooruit te betalen of afdoende zekerheid te stellen;

  1. client surséance van betaling aanvraagt, client eigen aangifte faillissement doet of indien een derde een verzoek doet tot faillietverklaring van koper dan wel koper wordt gedaan;
  2. client komt te overlijden;
  3. client niet, niet geheel, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting jegens de verkoper en, ondanks een verzoek daartoe, heeft nagelaten om binnen 7 dagen na een dergelijk verzoek de tekortkoming te herstellen.

8.2. Voorts kunnen eerst nadat de overmacht aan de zijde van de verkoper als bedoeld in artikel 2 lid 5 meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, zowel de koper of verkoper de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Geschillen

9.1. Voor alle overeenkomsten van verkoper geldt het Nederlandse recht. De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) zijn niet van toepassing evenmin als enige bestaande of toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

9.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van verkoper is gelegen tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter bevoegd heeft verklaard.

9.3. Voor zover deze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de bij de Kamer van Koophandel Arnhem gedeponeerde Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van adce-advies

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn